Polityka prywatnościCzęść I. Czym jest Polityka Prywatności

Polityka Prywatności dotyczy portalu aukcyjnego www.autofinder.pl, którego właścicielem jest firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski.
Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez firmę Betamax Logistics Tomasz Kraszewski, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.autofinder.pl oraz powiązanych z nią usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Transakcji i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.).
Użytkownik, który korzysta z Autofinder lub korzysta z powiązanych z nim usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu www.autofinder.pl oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem www.autofinder.pl oraz niniejszą Polityką Prywatności.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w www.autofinder.pl może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiemwww.autofinder.pl, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą firmy Betamax Logistics Tomasz Kraszewski. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.

Część II. Gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie danych

Dane konta i dane profilowe: Użytkownicy zakładający Konto mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika. W przypadkach zainteresowania ofertą Użytkownika utworzone profile umożliwiają kontakt pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. W przypadku logowania się do www.autofinder.pl za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej, np. Facebook Connect, pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika.

Transakcje: www.autofinder.pl może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia Kupującemu i Sprzedającemu zawarcie Transakcji, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez www.autofinder.pl. Wszystkie dane konieczne do wystawienia Transakcji wymagane będą także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Transakcjach udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika.

Obsługa Użytkownika: www.autofinder.pl może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. www.autofinder.pl jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
www.autofinder.pl jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej www.autofinder.pl lub usług podmiotów zewnętrznych.

Uzupełnianie pozyskanych danych: Firma Betamax Logistic Tomasz Kraszewski jest uprawniona do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

Ankiety: Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet za zgodą Użytkownika przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w www.autofinder.pl, zbiera on od Użytkowników dane demograficzne i profilowe (takie jak wykształcenie, wiek, zarobki). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty www.autofidner.pl do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym Betamax Logistics Tomasz Kraszewski. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

Konkursy i promocje: Okazjonalnie w  www.autofinder.pl organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, mogą być za ich zgodą wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.

Akcje promocyjne: Okazjonalnie w www.autofinder.pl organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

Część III.Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych:

Firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski jest uprawniona do gromadzenia w ramach portalu www.autofinder.pl danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z www.autofinder.pl tak, aby możliwe było np. korzystanie z www.autofinder.pl bez konieczności ponownego logowania się. Firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski zbiera w ramach www.autofinder.pl zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
Firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

Firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski  jest uprawniona do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w www.autofinder.pl w następujących celach:
 a. zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
b. dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach www.autofinder.pl lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;
c. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Transakcje oraz zarządzanie ruchem w www.autofinder.pl;
d. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
e. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług; oraz
f. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu www.autofinder.pl, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć.
Firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w www.autofinder.pl danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Część V. Udostępnianie danych

Firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez www.autofinder.pl
Firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności: 
a.    Firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu www.autofinder.pl, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności.
b.    Firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym firmę Betamax Logistics Tomasz Kraszewski w walce z oszustwami i nadużyciami w www.autofinder.pl w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu www.autofinder.pl, zgodnie w wymogami prawa.
W ramach przyjętej Polityki Prywatności firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach www.autofinder.pl.
Firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez www.autofinder.pl lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.
Sprzedający po uzyskaniu od firmy Betamax Logistics Tomasz Kraszewski danych osobowych Kupujących, zobowiązani są zapewnić im realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych, na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący mają prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez Sprzedających, ze względu na swoją szczególną sytuację, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych lub prawo do ich usunięcia.

Część VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika

Wgląd, edycja i usuwanie danych: Użytkownicy, którzy utworzyli Konto lub zamieszczają na nim Transakcje, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w www.autofinder.pl  są poprawne. Dane Użytkownika mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika w sekcji „Moje konto” na stronie internetowej www.autofinder.pl.
Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (firmy stron innych nie bezpośrednio odwiedzane) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

Część VII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez firmę Betamax Logistics Tomasz Kraszewski  dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z www.autofinder.pl, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez firmę Betamax Logistics Tomasz Kraszewski wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje: