Regulamin


 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
I. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1.1.FIRMA BETAMAX LOGISTICS TOMASZ KRASZEWSKI
właściciel portalu aucyjnego www.autofinder.pl. Ul. Dolina Zielona 1 lok. 1, 66- 010 Nowogród Bobrzański. NIP 97 30 79 64 18

AUTOFINDER
prowadzona przez  firmę Betamax Logistic Tomasz Kraszewski w języku polskim darmowa platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są Transakcje oraz świadczone inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywana przez  FIRMĘ BETAMAX LOGISTICS TOMASZ KRASZEWSKI

TOWAR
rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem

UŻYTKOWNIK
podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez frimę BetaMax Logistics Tomasz Kraszewski w ramach www.autofinder.pl na zasadach określonych w Regulaminie

SPRZEDAJĄCY
Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach www.autofinder.pl niezależnie od rodzaju Transakcji

LICYTANT
Użytkownik, który złożył ofertę kupna Towaru w ramach licytacji w trakcie Transakcji licytacyjnej

KUPUJĄCY
Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towary w ramach www.autofinder.pl niezależnie od rodzaju Transakcji

TRANSAKCJE
procedury zawierania umów sprzedaży Towarów

KONTO
prowadzone dla Użytkownika przez Betamax Logistics Tomasz Kraszewski pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach www.autofinder.pl

REJESTRACJA
procedura zakładania Konta

REGULAMIN
niniejszy Regulamin www.autofinder.pl

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W WWW.AUTOFINDER.PL

2.1 Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a firmą Betamax Logistics Tomasz Kraszewski, której przedmiotem są usługi świadczone przez www.autofinder.pl na warunkach określonych w Regulaminie.

2.2.
W wyniku prawidłowej Rejestracji firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu). Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w www.autofinder.pl loginu i hasła (logowanie). Rolę loginu Użytkownika może pełnić podany przez niego adres e-mail.

2.3.
Konto zawiera dane  podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie www.autofinder.pl. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych w trakcie korzystania z usług www.autofinder.pl, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Po dokonaniu Rejestracji pełnej Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.

2.4.
Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:

a.uczestniczenie w licytacji w ramach jednej Transakcji przy użyciu więcej niż jednego Konta,
b.składanie ofert we własnych Transakcjach, Transakcjach osób bliskich bądź osób wspólnie zamieszkujących albo w Transakcjach innych osób, z którymi składający ofertę pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik Transakcji w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami,
c.używanie Kont do nieuczciwego zawyżania kwot oferowanych w licytacji.

2.5.
Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:
a. udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu,
b. udostępnienia Konta Zwykłego małżonkowi Użytkownika. Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach www.autofinder.pl.
Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
Firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez www.autofinder.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta lub Transakcji jest zagrożone. 

2.6.
Firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

2.7.
Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników www.autofinder.pl.
 
III. TRANSAKCJE

 RODZAJE TRANSAKCJI

3.1.
Firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski, jako operator www.autofinder.pl, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Firma BetaMax Logistics Tomasz Kraszewski nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru.

3.2.
W ramach www.autofinder.pl można przeprowadzić następujące rodzaje Transakcji:
a.Transakcja licytacyjna, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę (licytacja); Transakcja ta może być wyłącznie jednoprzedmiotowa,
b.Transakcja licytacyjna dodatkowo z opcją Kup Teraz, w ramach której odbywa się licytacja, w której Kupujący poprzez wybranie opcji Kup Teraz ma możliwość natychmiastowego nabycia wystawionego Towaru za stałą, z góry określoną przez Sprzedającego cenę; Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta pierwszej oferty; Transakcja ta może być wyłącznie jednoprzedmiotowa.
c.Transakcja wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Sprzedający wystawia Towar oferując jego sprzedaż po stałej, określonej z góry cenie; Transakcja ta może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa,
.
3.3.
W Transakcjach licytacyjnych Sprzedający może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać wystawiony Towar. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej. Złożone w trakcie licytacji oferty niższe od ceny minimalnej nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku Transakcji.

3.4.
Proponowane przez Użytkowników ceny (z wyjątkiemTransakcji z opcją "cena minimalna"), jak i inne warunki Transakcji są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających www.autofinder.pl
.
IV. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI

4.1.
Aby wystawić Towar w Transakcji, Sprzedający powinien stworzyć jej opis. W tym celu Sprzedający powinien wypełnić odpowiednie miejsce dostępne na www.autofinder.pl Tworząc opis Transakcji, Sprzedający określa ogół warunków umowy zawartej pomiędzy użytkownikami.

4.2.
Sprzedający w trakcie wystawiania Towaru w Transakcji określa termin, od którego jest związany treścią opisu Transakcji oraz od której zleca jej publikację w www.autofinder.pl. W przypadku, gdy data ta nie została wskazana przyjmuje się, że związanie treścią opisu transakcji i publikacja nastąpią niezwłocznie.

4.3.
Poprzez wystawienie Towaru Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta Transakcja.

4.4.
Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

4.5.
Transakcję należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Towaru.

4.6.
Informacje zawarte w opisie Transakcji mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu danej Transakcji.

4.7.
Sprzedający jest związany treścią zawartą w opisie Transakcji, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie Transakcji do momentu złożenia pierwszej oferty w licytacji. W przypadku Transakcji z opcją Kup Teraz warunki zawarte w jej opisie nie mogą ulec zmianie w stosunku do Kupujących, którzy złożyli ofertę przed dokonaniem omawianej zmiany. Zakazane jest dokonywanie zmian w opisie Transakcji przez Sprzedającego, które stanowią zmianę właściwości Towaru.

4.8.
Sprzedający zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez wybór możliwości zapłaty przelewem na rachunek bankowy.  Sprzedający ma możliwość określenia dodatkowego sposobu płatności za Towar przy odbiorze.
 
V. PRZEBIEG TRANSAKCJI

5.1.
Użytkownik bierze udział w Transakcji poprzez złożenie oferty kupna w licytacji (Transakcje licytacyjne) lub poprzez wybór opcji Kup Teraz (Transakcje z opcją Kup Teraz). W celu dokonania każdej z powyższych czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie Transakcji, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.

5.2.
Z chwilą złożenia oferty kupna w licytacji Licytant wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

5.3.
Podczas trwania Transakcji Użytkownicy mogą za pośrednictwem www.autofinder.pl zadawać Sprzedającemu pytania związane z jego ofertą na www.autofinder.pl.
Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny minimalnej określonej przez Sprzedającego – system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie minimalnej.

5.4.
W trakcie Transakcji licytacyjnych Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może jednak wskazać kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego Licytanta.

5.5.
Zwycięzcą Transakcji licytacyjnej jest Licytant, którego oferta obejmowała najwyższą cenę. Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – wygrywa Licytant, który pierwszy przystąpił do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

5.6.
Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników Transakcji (Sprzedającego i Licytantów) do momentu zakończenia Transakcji albo do odrzucenia ich przez Sprzedającego. Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Transakcji:
a.na prośbę Licytanta albo
b.z powodu braku kontaktu z Licytantem (np. z powodu niepoprawnych danych) lub
c.z powodu dużej liczby komentarzy negatywnych wystawionych Licytantowi lub
d.z innych uzasadnionych przyczyn, dla których Licytant nie budzi zaufania Sprzedającego,
e.w związku z zakończeniem Transakcji bez ustalania jej wyniku

5.7.
Oferta złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Transakcji nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku  Transakcji. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie tej  Transakcji.

5.8.
Zakończenie  Transakcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana. Wcześniejsze zakończenie Transakcji następuje:
a.w  Transakcjach jednoprzedmiotowych z opcją Kup Teraz – po skorzystaniu przez Kupującego z tej opcji,
b.w  Transakcjach wieloprzedmiotowych wyłącznie z opcją Kup Teraz – po skorzystaniu przez Kupujących (Kupującego) z tej opcji, w wyniku czego sprzedane zostały wszystkie wystawione sztuki Towaru,
c.z chwilą zakończenia Transakcji na podstawie decyzji Sprzedającego
d.w Transakcjach wyłącznie z opcją Kup Teraz na podstawie decyzji Firmy BetaMax Logistics Tomasz Kraszewski w wyjątkowych sytuacjach naruszenia regulaminu.
 
.
VI. ROLA WWW.AUTOFINDER.PL

6.1.
Firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach www.autofinder.pl ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach  Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna.

6.2.
Frima Betamax Logistics Tomasz Kraszewski nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach  Transakcji.
 
VII. OPŁATY I PROWIZJE

7.1.Usługi świadczone w ramach www.autofinder.pl są w całości bezpłatne. Firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski nie obciąża Sprzedawców ani Kupujących prowizjami, poza cenami przedmiotów. Płatności zachodzą pomiędzy Sprzedającym a Kupującym za pomocą opcji płatności zainstalowanymi na stronie www.autofinder.pl
 
VIII. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW


8.1.
Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach www.autofinder.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania www.autofinder.pl lub w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom.

8.2.
Użytkownik jest zobowiązany do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy zawartej w ramach Transakcji, a jeżeli powstał spór, Użytkownik ma obowiązek udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień w terminie 24 godzin od skierowania zarzutu przez drugą stronę - jeżeli towar wysłany miał być drogą elektroniczną albo 72 godzin - w pozostałych przypadkach.

8.3.
Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o zawartych w ramach www.autofinder.pl umowach.

8.4.
Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz  inne informacje,  dostępne na stronie www.autofinder.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych firmy Betamax Logistics Tomasz Kraszewski lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

8.5.
Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach www.autofinder.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody firmy Betamax Logistics Tomasz Kraszewski i nie może naruszać postanowień regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów firmy Betamax Logistics Tomasz Kraszewski oraz Użytkowników Serwisu. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie www.autofinder.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu www.autofinder.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZMIANY REGULAMINU
9.1.
Firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach www.autofinder.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez firmę Betamax Logistics Tomasz Kraszewski, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w www.autofinder.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

X. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
10.1.
Podane przez Użytkowników dane osobowe firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.2.
Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

10.3.
Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od firmy Betamax Logistics Tomasz Kraszewski w związku z korzystaniem z www.autofinder.pl, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od firmy BetaMax Logistics Tomasz Kraszewski informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Transakcji i z realizacją umów zawartych w wyniku Transakcji. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie powyżej wskazanych informacji w celach komercyjnych polegających na reklamowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza www.autofinder.pl.

XI. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

11.1.
Użytkownik może kontaktować się z firmą Betamax Logistics Tomasz Kraszewski w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
a.    pisemnej na adres: Dolina Zielona 1/1, Nowogród Bobrzański
b.    za pomocą odnośnika "Pomoc" w Centrum Pomocy, dostępnego na stronie głównej www.autofinder.pl, po wybraniu tematu korespondencji w formularzu kontaktowym

11.2.
Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez firmę Betamax Logistics Tomasz Kraszewski lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 
11.3.
Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w www.autofinder.pl (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 
11.4.
Firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 
11.5.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach firma Betamax Logistics Tomasz Kraszewski może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.
 
 
 
 

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje: